บัญชีสรุปการรับเงินบริจาคกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ที่  โรงเรียน แจ้งความจำนงค์ โรงเรียนที่นำส่งเงินและหลักฐาน/สพป.พบ.2 โอนเข้ากองทุนฯ แล้ว หมายเหตุ
สพป.พบ.2 ครั้งแรก(บาท) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่10 ครั้งที่ 11
  บ้านลาด                          
1 วัดลาดศรัทธาราม                    3,408           3,908                      
2 วัดกุ่ม                    1,500                       1,500        
3 วัดโพธิ์กรุ                    1,000                              1,000  
4 วัดเขาทะโมน                       500                 3,000                
5 วัดหาดทราย                 1,000                  
6 วัดท่าศาลาราม                    1,000                    1,000            
7 วัดห้วยเสือ                         800            
8 บ้านพุตุม                       600                              1,000  
9 บ้านหนองจอก                    1,900             1,900                    
10 วัดหนองแก                    2,500                          2,500      
11 บ้านหนองโสน                    1,000                 2,400                
12 วัดโพธิ์ลอย                    2,300                    2,300            
13 บ้านโป่งสลอด                    1,100                            1,400    
14 วัดบ่อบุญ                    1,000             1,000                    
15 บ้านหนองไกเถื่อน                    1,400           1,400                      
16 วัดวังบัว                       700                 700      
17 บ้านลาดโพธิ์                       500                 500      
18 วัดหว้า                    1,600                          1,600      
19 วัดหนองกาทอง                    1,000                       1,000        
20 วัดดอนกอก                    1,800             1,800                    
บัญชีสรุปการรับเงินบริจาคกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ที่  โรงเรียน แจ้งความจำนงค์ โรงเรียนที่นำส่งเงินและหลักฐาน/สพป.พบ.2 โอนเข้ากองทุนฯ แล้ว หมายเหตุ
สพป.พบ.2 ครั้งแรก(บาท) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่10 ครั้งที่ 11
21 บ้านแหลมทอง                    1,700               1,700                  
22 บ้านไร่โคก                    1,000               2,000                  
23 วัดจันทาราม                    1,100           5,994                      
24 บ้านดงห้วยหลวง                       800                             800      
25 วัดช่อม่วง                    1,000                    1,000            
26 บ้านซ่องฯ                       1,900          
27 บ้านไร่ถิ่นน้อย                       500                        
28 วัดศาลาเขื่อน                    3,000           4,000                      
29 วัดอินจำปา                       999           1,199                      
30 วัดม่วงงาม                    2,500               2,500                  
31 วัดถ้ำรงค์                    2,000             2,000                    
  ท่ายาง                          
1 บ้านท่ายาง                    6,500                 6,500                
2 บ้านหนองบ้วย                    1,000                          1,500      
3 บ้านหนองแขม                       500                    1,100            
4 สหกรณ์บำรุงวิทย์                       500                       500            
5 บ้านสระพระ                    1,000             1,000                    
6 วัดเขากระจิว                    6,500                          4,100          1,800    
บัญชีสรุปการรับเงินบริจาคกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ที่  โรงเรียน แจ้งความจำนงค์ โรงเรียนที่นำส่งเงินและหลักฐาน/สพป.พบ.2 โอนเข้ากองทุนฯ แล้ว หมายเหตุ
สพป.พบ.2 ครั้งแรก(บาท) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่10 ครั้งที่ 11
7 วัดท่าคอย                    1,000                              1,000  
8 วัดท่าขาม                    2,600                 2,600                
9 บ้านท่าโล้                    1,600                    1,600            
10 บ้านหนองน้ำถ่าย                    2,600           2,600                      
11 วัดเขาปากช่อง                         1,000        
12 วัดไสค้าน                            1,000      
13 บ้านท่ากระเทียม                               300      
14 บ้านห้วยตะแกะ                    5,000                        
15 วัดหนองจอก                    4,000                            4,000    
16 บ้านหนองเกตุ                    1,000           1,000                      
17 บ้านหันตะเภา                       700              700                      
18 วัดหนองบัว                       760                760                    
19 บ้านดอนเตาอิฐ                    1,000                     2,700          
20 บ้านในดง                    1,100                            1,100    
21 วัดมาบปลาเค้า                       600                600                    
22 วัดตาลกง                    1,000                    2,400            
23 วัดเขื่อนเพชร                    1,000                 1,000                
24 เขื่อนเพชร                    4,200                     4,200          
บัญชีสรุปการรับเงินบริจาคกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ที่  โรงเรียน แจ้งความจำนงค์ โรงเรียนที่นำส่งเงินและหลักฐาน/สพป.พบ.2 โอนเข้ากองทุนฯ แล้ว หมายเหตุ
สพป.พบ.2 ครั้งแรก (บาท) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่10 ครั้งที่ 11
25 บ้านหนองขานาง                    1,300                        
26 บ้านแม่ประจันต์                    2,500                 2,500                
27 วัดวังไคร้                    1,190                    1,990            
28 วัดท่าเหว                    2,500                    2,500            
29 บ้านหนองชุมแสง                    3,000               3,000                  
30 บ้านท่าหัวลบ                     500    
31 บ้านหนองโรง                    2,500               2,500                  
32 บ้านเขากระปุก                       760                760                    
33 บ้านหนองตาฉาว                    1,000           1,000                      
34 บ้านหนองคอไก่                       800                       800            
35 บ้านเขาอ่างแก้ว                    1,400                 1,400                
36 บ้านโป่งเกตุ                    1,500                     1,800          
37 บ้านท่าลาว                    2,800                 2,800                
38 วัดพระพุทธบาทฯ                    2,500             2,500                    
39 บ้านท่าไม้รวก                    1,000                     1,450          
40 บ้านหนองเตียน                    1,400             1,400                    
41 บ้านสารเห็ด                            1,400      
42 บ้านโพรงเข้                    1,000           1,000                           250      
บัญชีสรุปการรับเงินบริจาคกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ที่  โรงเรียน แจ้งความจำนงค์ โรงเรียนที่นำส่งเงินและหลักฐาน/สพป.พบ.2 โอนเข้ากองทุนฯ แล้ว หมายเหตุ
สพป.พบ.2 ครั้งแรก (บาท) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่10 ครั้งที่ 11
43 บ้านหนองเขาอ่อน                     800    
44 บ้านท่ามะริด                    1,000                        
45 บ้านทุ่งโป่ง                       500                  500                  
46 บ้านยางชุม                    2,600           2,600                      
  แก่งกระจาน                          
1 ชลประทานแก่งฯ                    1,000                    1,000            
2 บ้านวังนางนวล                       300                    300                
3 บ้านตะเคียนงาม                       500                          500        
4 บ้านน้ำทรัพย์                       500                        500          
5 บ้านต้นเกด                       500                       500            
6 บ้านแม่คะเมย             1,400                      
7 บ้านพุเข็ม                       500                          500        
8 บ้านเขากลิ้ง                       500                        500          
9 บ้านหนองหงษ์                       900                    900                
10 บ้านท่าเรือ                       600                       600            
11 บ้านสองพี่น้อง                    1,000             1,000                    
12 บ้านหนองปืนแตก                    2,000           2,000                      
13 บ้านห้วยปลาดุก                       500                   500    
บัญชีสรุปการรับเงินบริจาคกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ที่  โรงเรียน แจ้งความจำนงค์ โรงเรียนที่นำส่งเงินและหลักฐาน/สพป.พบ.2 โอนเข้ากองทุนฯ แล้ว หมายเหตุ
สพป.พบ.2  ครั้งแรก(บาท) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่10 ครั้งที่ 11
14 อ.ฮ.ลิงค์                    2,400                    3,700            
15 บ้านป่าเด็ง                    2,600                              3,600  
16 บ้านด่านโง                  900                    
17 บ้านห้วยไผ่                    1,000                     1,000          
18 บ้านมะขามโพรง                 1,400                  
19 บ้านห้วยกวางจริง                   5,200                
20 บ้านพุสวรรค์                       500                900                    
21 บ้านหนองมะกอก                      1,400            
22 บ้านหนองสะแก                      1,400            
23 บ้านซ่อง                    1,000                    1,000            
24 บ้านทุ่งเคล็ด                       1,000          
  ชะอำ                          
1 บ้านดอน                    1,000               1,000                  
2 บ้านเนินทราย                    1,000               1,400                  
3 บ้านนายาง                    1,000               1,200                  
4 บ้านบางเกตุ                       300  
5 บ้านบางเก่า                    1,200             1,200                    
6 วัดโตนดหลวง                      3,500            
บัญชีสรุปการรับเงินบริจาคกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ที่  โรงเรียน แจ้งความจำนงค์ โรงเรียนที่นำส่งเงินและหลักฐาน/สพป.พบ.2 โอนเข้ากองทุนฯ แล้ว หมายเหตุ
สพป.พบ.2  ครั้งแรก(บาท) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่10 ครั้งที่ 11
7 บ้านบ่อไร่                       500                800                    
8 วัดหนองศาลา                    1,900             1,900                    
9 ชาวไร่                    1,000                     2,607          
10 บ้านดอนขุนห้วย                    1,500                     1,700          
11 บ้านร่องระกำ                    1,000                          2,000      
12 นิคมสร้างตนเองฯ                    4,000                            4,000    
13 บ้านหุบกะพง                    1,600                 2,000                
14 บ้านหนองยาว                    2,000                 2,000                
15 บ้านหนองเผ่าถ่าน                    1,000                 1,000                
16 วัดช้างแทงกระจาด                    1,000                 1,000                
17 บ้านดอนมะกอก                    1,000                            1,000    
18 บ้านพุหวาย                         700            
19 บ้านหนองขาม                       500                    1,400            
20 บ้านอ่างหิน                    1,400             1,400                    
21 บ้านทุ่งขาม                       500                        
22 บ้านบ่อหลวง               1,100                    
23 บ้านโป่งแย้                    1,500               2,000                  
24 บ้านไร่ใหม่พัฒนา                    1,400               1,400                  
25 บ้านรางจิก                       600                      600            
26 บ้านหนองเขื่อน                       600                    600                
บัญชีสรุปการรับเงินบริจาคกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ที่  โรงเรียน แจ้งความจำนงค์ โรงเรียนที่นำส่งเงินและหลักฐาน/สพป.พบ.2 โอนเข้ากองทุนฯ แล้ว หมายเหตุ
สพป.พบ.2  ครั้งแรก(บาท) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่10 ครั้งที่11
1 สหกรณ์ออมทรัพย์                          
  ครูเพชรบุรี จำกัด                  50,000                 50,000              
2 สำนักงานเขตฯ                  40,000                 7,900            6,320            700         3,400        
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
  รวมเงิน                248,317         28,801         22,920         21,600         43,100         50,000        38,110       20,057         7,900        16,650        15,100          6,900  
*  รวมจำนวนเงินโอนทั้งสิ้น    271,138      บาท 
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2554)